باشگاه های فرزانگان پویا


تاریخ موسیقی شناختن مبدأ و منشأ موسیقی برای ما کمال استفاده را دربردارد، زیرا کشف این نکته به شناسایی ماهیت موسیقی کمک بسیاری می‌نماید، و به همین دلیل است که تا کنون دانشمندان و فلاسفه در این باره فرضیات متعددی داشته‌اند، که از میان آنها سپنسر،[۱] نیچه،[۲] هاوس اگر،[۳] و هردر[۴] را باید نام برد. در دوره‌های اخیر، دانشمندان و محققان، با تحقیق در احوال ملل ابتدایی وحشی و نیمه‌وحشی، طریق مطمئن‌تری برای تحقیق در این زمینه برگزیده‌اند. فرانسویان قبل از دیگران به مطالعه در این باره پرداختند. نخست ژان ژاک روسو در اثر خود به نام فرهنگ موسیقی[۵] ۱۷۶۷ و بعد از او دولابور[۶] در کتاب تحقیقی دربارهٔ موسیقی قدیم و جدید[۷] ۱۷۸۰ این بحث را پیش کشیدند مردم سیاحت‌پیشهٔ انگلستان نیز پس از فرانسویان به تحقیق در این موضوع پرداختند و در این اواخر آلمانی‌ها تحت عنوان علم موسیقی سنجشی به این تحقیقات رونق عمیق بسیاری بخشیدند.

باشگاه فعالیت های قرآنی و مذهبی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه مهربانی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه ورزشی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه موسیقی و هنرهای آوایی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه ادبیات


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه عکاسی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه هنرهای تجسمی و دستی


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.


باشگاه هنری سینما و تئاتر


باشگاه موسیقی فرزانگان پویا با هدف راهنمایی دانش آموزان علاقه مند در این زمینه و قرار دادن ابزارهای مورد نیاز تلاش بر تربیت ذات هنری و علاقه شخصی آنان دارد. در ویدیئ زیر شما می توانید با گوشه ای از تمرینات دانش آموزان آشنا شوید.