جشن اختتاميه سال تحصيلي٩٦-٩٥ نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور مقام آفرینی های دانش آموزان در عرصه های مختلف مقام های علمی پژوهشی دانش آموزان فرزانگان پویا مقام های فرهنگی هنری دانش آموزان دبیرستان فرزانگان پویا
جشن اختتاميه سال تحصيلي٩٦-٩٥
نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور
مقام آفرینی های دانش آموزان در عرصه های مختلف
مقام های علمی پژوهشی دانش آموزان فرزانگان پویا
مقام های فرهنگی هنری دانش آموزان دبیرستان فرزانگان پویا