دبیران فرزانگان پویا


دبیرستان هوشمند فرزانگان پویا با جذب کادر باسابقه و موفقی از دبیران برتر استان سعی در ایجاد محیط آموزشی پویا و فعال برای دانش آموزان عزیز دارد. قطعا با حضور و آموزش های این دبیران نمونه آینده روشنی در انتظار فرزندان عزیزاین مدرسه است. در این قسمت سعی بر آن است تا شما با کادر آموزشی دبیرستان آشنایی کوتاهی داشته باشد.گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه تخصصی انسانی
گروه معارف اسلامی
گروه زبان انگلیسی
گروه زبان عربی
گروه زیست شناسی
گروه علوم کامپیوتر
گروه هندسه