دبیران فرزانگان پویا


دبیرستان هوشمند فرزانگان پویا با جذب کادر باسابقه و موفقی از دبیران برتر استان سعی در ایجاد محیط آموزشی پویا و فعال برای دانش آموزان عزیز دارد. قطعا با حضور و آموزش های این دبیران نمونه آینده روشنی در انتظار فرزندان عزیزاین مدرسه است. در این قسمت سعی بر آن است تا شما با کادر آموزشی دبیرستان آشنایی کوتاهی داشته باشد.