مسابقه  قانون اساسی مسابقات پينگ پنگ  منطقه ٥ شهر تهران درصدهاي بالا در دروس آزمون گزينه دو  مسابقات  بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران قبول شدگان مهارت اول ICDL
مسابقه قانون اساسی
مسابقات پينگ پنگ منطقه ٥ شهر تهران
درصدهاي بالا در دروس آزمون گزينه دو
مسابقات بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران
قبول شدگان مهارت اول ICDL