مسابقات استانی نمایشنامه خوانی مسابقات علمي پژوهشي كشوري كسب مقام اول سازه فشاري كسب مقام دوم مسابقات جهاني آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا
مسابقات استانی نمایشنامه خوانی
مسابقات علمي پژوهشي كشوري
كسب مقام اول سازه فشاري
كسب مقام دوم مسابقات جهاني
آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا