همایش تخصصی علوم انسانی اردوی اصفهان دی 97 افتخارآفرینی از فرزندانمان در پایه دهم مسابقات پينگ پنگ  منطقه ٥ شهر تهران  مسابقات  بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران
همایش تخصصی علوم انسانی
اردوی اصفهان دی 97
افتخارآفرینی از فرزندانمان در پایه دهم
مسابقات پينگ پنگ منطقه ٥ شهر تهران
مسابقات بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران