ایجاد انگیزه و مدیریت زمان برنامه امتحانی پاسخنامه آزمون گزینه دو اردیبهشت سخنرانی ویژه جناب آقای قزلباش کسب مقام اول تئاتر منطقه
ایجاد انگیزه و مدیریت زمان
برنامه امتحانی
پاسخنامه آزمون گزینه دو اردیبهشت
سخنرانی ویژه جناب آقای قزلباش
کسب مقام اول تئاتر منطقه