قبولی آزمون روبوکاپ مسابقه  قانون اساسی مسابقات پينگ پنگ  منطقه ٥ شهر تهران  مسابقات  بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران قبول شدگان مهارت اول ICDL
قبولی آزمون روبوکاپ
مسابقه قانون اساسی
مسابقات پينگ پنگ منطقه ٥ شهر تهران
مسابقات بدمينتون منطقه ٥ شهر تهران
قبول شدگان مهارت اول ICDL