جلسه ویژه دانش آموزان المپیادی امسال | اردوي شيراز نفرات برتر آزمون گزينه ٢ نفرات برتر ٦ هفته دوم حضور دانش آموزان فرزانگان پويا در مسابقات ٨ گانه قرآن ، نماز و عترت
جلسه ویژه دانش آموزان المپیادی
امسال | اردوي شيراز
نفرات برتر آزمون گزينه ٢
نفرات برتر ٦ هفته دوم
حضور دانش آموزان فرزانگان پويا در مسابقات ٨ گانه قرآن ، نماز و عترت