پذیرفته شدگان دبیرستان فرزانگان پویا

مقام های فرهنگی فرزانگان پویا

مقام اول مسابقات فیزیک

مقا های فرهنگی فرزانگان پویا

مقام سوم نمایش صحنه ای

انتخاب معلم نمونه از همکاران فرزانگان پویا