مقام سوم نمایش صحنه ای (95-94)

مقام اول منطقه در پرتاب موشک آبی (95-94)

مقام سوم منطقه در پل ماکارونی (95-94)

پذیرفته شدگان سراسری دبیرستان فرزانگان پویا (95-94)

مقام های فرهنگی دبیرستان فرزانگان پویا (95-94)

مقام اول آزمایشگاه فیزیک در منطقه (95-94)

مقام های علمی پژوهشی دبیرستان فرزانگان پویا (93-94)

پذیرفته شدگان سراسری دبیرستان فرزانگان پویا (94-93)

مقام سوم سرود منطقه (94-93)

مقام اول منطقه در نمایش صحنه ای (94-93)

مقام های فرهنگی فرزانگان پویا (94-93)

پذیرفته شدگان سراسری دبیرستان فرزانگان پویا(92-93)

مقام سوم کشوری در گلایدر دانشگاه شریف (92-93)

مقام های دوم سرود منطقه (92-93)

مقام قهرمانی بسکتبال منطقه (92-93)

مقام قهرمانی بسکتبال منطقه (92-93)

راهیابی به مرحله دوم مسابقات ربوکاپ (92-93)

مقام های فرهنگی فرزانگان پویا (92-93)

مقام اول پرتاب موشک آبی و مقام اول رباتیک (92-93)

مقام چهارم تیمی کشوری هوا فضا (92-93)

راهیابی به مرحله دوم ربوکاپ (92-93)

مقام سوم تئاتر (92-93)

مقام های فرهنگی فرزانگان پویا (92-93)