آخرین اخبار گروه مشاوران فرزانگان پویا

 ٢١:٠٨ - يکشنبه ٣١ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:٥٧ - جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قله موفقیت
علی ناجی
 ١٥:٤٧ - پنج شنبه ١٨ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
یک قدم بیشتر
علی ناجی
 ١٥:٣٥ - دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
علی ناجی
 ١٥:٣١ - شنبه ١٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٧ - سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٤ - يکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٢ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٣:٠٧ - پنج شنبه ٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
افکار زیبا
علی ناجی
 ٠٣:٠٤ - چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٥٨ - سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
خوش یمن
علی ناجی
 ٠٢:٥٥ - شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٤٩ - پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نبض زمین
علی ناجی
 ٠٢:٤٥ - پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ایران عزیز ما
حمید میسمی
 ٢٢:١٠ - دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٥٨ - يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اعتماد کنیم
علی ناجی
 ٠٢:٥٤ - يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
طعمِ پیروزی
علی ناجی
 ٠١:٥٠ - چهارشنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مراقب باش
علی ناجی
 ٠٢:٥٠ - دوشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رقابت
علی ناجی
 ٠٢:٤٧ - دوشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی
علی ناجی
 ٠٢:٤٣ - چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٤٠ - يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٣٦ - چهارشنبه ٦ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٣٠ - دوشنبه ٤ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
پرسش و پاسخ
حمید میسمی
 ٢١:٥٢ - يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٢٦ - يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٢٣ - شنبه ٢ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر حسابی
علی ناجی
 ٠٢:٢١ - پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:١٤ - سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مثبت فکر کنیم
حمید میسمی
 ٢١:٤٦ - يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا دوستم داره
حمید میسمی
 ٢١:٣٦ - يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
احساس
علی ناجی
 ٠٢:٠٣ - يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٠٠ - يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
امپاتی چیست؟
حمید میسمی
 ١٧:٠٧ - شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانستنی جالب🔍
حمید میسمی
 ٢١:٢٤ - جمعه ٢٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٥٢ - پنج شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
خودسازی
حمید میسمی
 ٢١:١٩ - سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٤٩ - سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٤٧ - سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٤٥ - دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٠٨ - شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٠٤ - شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدردان هستیم؟
حمید میسمی
 ٢١:١٦ - يکشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:١٨ - سه شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٤٣ - جمعه ١٨ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدرتی نیست
علی ناجی
 ٠١:١٨ - پنج شنبه ١٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
10 قانون
علی ناجی
 ٠١:١٥ - دوشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:١٣ - يکشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:٠٨ - شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:١٠ - شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٠٠ - پنج شنبه ١٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٥٥ - چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٣٦ - چهارشنبه ٤ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٥٢ - پنج شنبه ٣ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٥٠ - چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
من هستم
علی ناجی
 ٠٠:٤٠ - چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
عقاب باش
علی ناجی
 ٠٠:٣٣ - سه شنبه ١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ذهن ما
علی ناجی
 ٠٠:٣٠ - سه شنبه ١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آنرا بسازید
علی ناجی
 ٢٣:٤٩ - يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٢٧ - دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قوت ببخشید
علی ناجی
 ٢٣:٥٤ - يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٤٣ - پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:٥١ - چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:١٤ - جمعه ٢١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٣١ - دوشنبه ١٧ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٢٨ - دوشنبه ١٧ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٢٤ - يکشنبه ١٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
عقاب
علی ناجی
 ٢٣:٢١ - يکشنبه ١٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٣٨ - پنج شنبه ١١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تکرار کنیم
علی ناجی
 ٢٣:٤٦ - شنبه ٢ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قلب تپنده آرزو ها
ايمان سرورپور
 ٢٠:٤٧ - دوشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خودتو بغل كن
ایمان سرورپور
 ٢٠:٤٤ - پنج شنبه ٩ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
لبخند و اميد
ايمان سرورپور
 ٢٠:٤١ - پنج شنبه ٩ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جهانت رو تغییر بده
ايمان سرورپور
 ١٧:٢٤ - شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١٠ - جمعه ٣ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تا موفقیت
حمید میثمی
 ١٦:٢٥ - چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمانهای مرده
صهبا جمشیدی
 ١٣:٢٣ - سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٠ - يکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
این خدا خیلی خداست
ایمان سرورپور
 ١٧:١٤ - دوشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جبران میكنم
ایمان سرورپور
 ١٧:٠٨ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آرامش واقعی
حمید میثمی
 ١٦:٢٣ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
صبر كردم
ایمان سرورپور
 ١٧:٠٥ - جمعه ١٢ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اون خداست
ایمان سرورپور
 ١٧:٠٢ - شنبه ٦ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه رشد
ایمان سرورپور
 ١٦:٥٩ - جمعه ٥ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
چه جوري بهش ميرسم
ایمان سرورپور
 ١٦:٥٦ - سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
كتاب بخونيم
ایمان سرورپور
 ١٦:٥٢ - دوشنبه ٢٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شروع پرقدرت
ایمان سرورپور
 ١٦:٤٥ - شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انگیزه بدهید!
حمید میثمی
 ٢٠:١٥ - شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ميشه رفيق
ایمان سروپور
 ١٦:٤١ - جمعه ١٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
میزان یادگیری
حمید میثمی
 ١٦:١٧ - پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب كن
ايمان سرورپور
 ١٦:٣٨ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هوش مصنوعی
حمید میثمی
 ١٦:١٤ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شکرگزار باشیم
حمید میثمی
 ١٦:١٠ - چهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٣ - سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدد ها
ایمان سروپور
 ١٦:٣٠ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠١ - جمعه ٣٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شجاعتشو دارم
ایمان سرورپور
 ١٦:٠٦ - پنج شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فردای متفاوت تر
ایمان سرورپور
 ١٦:٠٤ - دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برعكس
ايمان سرورپور
 ٢٣:١٥ - جمعه ١٦ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویت حافظه
حمید میسمی
 ٢٣:١٩ - چهارشنبه ١٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
يه خورشيده
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢٥ - چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه نجات
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢٣ - يکشنبه ٤ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا اينجاست
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢١ - پنج شنبه ١ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خلاصه نویسی
حمید میسمی
 ٢٢:٢١ - سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنده
ایمان سرورپور
 ٠٥:١٨ - پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ذهنيت پولدار
ایمان سرورپور
 ٠٥:١٣ - دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آدمهاي موفق
ایمان سرورپور
 ٠٥:٠٨ - جمعه ١٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٠٩ - سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتيجه دلخواه
ایمان سرورپور
 ٠٥:٠١ - يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
كمك كن
ايمان سرورپور
 ٠٢:٣١ - چهارشنبه ٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رشد می كنم
ايمان سرورپور
 ٠٢:٣٠ - سه شنبه ٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندان ذهن
ایمان سرورپور
 ٠٢:٢٥ - سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کی برنده است؟
ایمان سرورپور
 ٠٢:٢١ - سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خاص فکر کن
ایمان سرورپور
 ٠٢:١٩ - يکشنبه ٦ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعه موثر
حمید میسمی
 ١٩:٣٥ - پنج شنبه ٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دوست و رفیق
حمید میسمی
 ١٦:٣٢ - چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انسانهای بزرگ
حمید میسمی
 ١١:٢٩ - چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعه در شب
حمید میثمی
 ٠٠:٢٢ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:١٧ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فیزیک
حمید میسمی
 ٢٣:٥٧ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٥٥ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٥٣ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گذشتۀ
حمید میسمی
 ٢٣:٤٩ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ایجاد انگیزه
حمید میسمی
 ٢٣:٤٨ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فواید مهربانی
حمید میسمی
 ٢٣:٤٧ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمت موفقیت
ایمان سرورپور
 ٠٢:١٦ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٠٥ - دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمرکز ذهن
ایمان سرورپور
 ٠١:٥٢ - دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١١ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ممکن است
ایمان سروپور
 ٠١:٥٠ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
حفظ حرمت
حمید میسمی
 ١١:٠١ - شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شکر کن
ایمان سروپور
 ٠١:٤٨ - جمعه ١٣ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
پاسخ نده
ایمان سرورپور
 ٠١:٤٦ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مراقب هم باشیم
حمید میسمی
 ١٦:٢٩ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٣٠ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کوزه
حمید میسمی
 ٠٢:٢٩ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۰ عادت وحشتناک
حمید میسمی
 ٠٢:٢٨ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خوشبختی
حمید میسمی
 ٠٢:٢٧ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب با توئه
ایمان سرورپور
 ٠١:٤١ - يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بها
ایمان سروپور
 ٠١:٤٠ - يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٣٧ - جمعه ٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
یاد میگیرم
ایمان سرورپور
 ٢٢:٢٤ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بر میگردم
ایمان سرورپور
 ٢٢:٢١ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بی خبری
ایمان سرورپور
 ٢٢:١٨ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٥ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی من مال منه
ایمان سرورپور
 ٢٢:١٢ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نامحدود بودن ذهن
ایمان سرورپور
 ٢٢:٠١ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدرت انتخاب
ایمان سرورپور
 ٠١:٣٤ - شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدرت باور
ایمان سروپور
 ٠١:٣١ - جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رویای من
ایمان سروپور
 ٠١:٢٩ - چهارشنبه ١٠ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجربه
ایمان سروپور
 ٠١:٢٦ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تو ژنت مرغوبه رفیق
ایمان سرورپور
 ١٠:٣١ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
وقت کم نیست رفیق
ایمان سرورپور
 ١٠:٣٠ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من خوشبختم
ایمان سرورپور
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نمیتونم نداریم
ایمان سرورپور
 ١٠:١٩ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زيباترين انسانها
ایمان سرور پور
 ١٥:٤٨ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بهترین حس دنیاست
ایمان سرورپور
 ١٨:٣٥ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا مال هممونه
ایمان سرورپور
 ١٨:٣٣ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٢٨ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ياد گرفتم
ایمان سرورپور
 ١٨:٢٢ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من از چیزی نمیترسم
ایمان سرورپور
 ١٣:٣٠ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا باشد و بس
علیرضا مرتضوی
 ١٣:٠٦ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٧ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٥ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٤ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:١٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
به زودی میدرخشی
ایمان سرورپور
 ١٥:١٤ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمرکز بر گذشته
ایمان سرورپور
 ١٥:١١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سقف آرزوها
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستمو گرفتي
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٢ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مثبتم
ایمان سرورپور
 ١٤:٣١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هوامو داري
ایمان سرورپور
 ١٤:٢٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من بالاتر ميرم
ایمان سرورپور
 ١٤:١٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سالم باشيم
مهدی هاتفی
 ١٤:١٤ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثروت واقعی
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آرامش
علیرضا مرتضوی
 ١٣:٥٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرایند یادگیری
مهدی هاتفی
 ١٧:٠٤ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٠٢ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
افت تحصیلی
صهبا جمشیدی
 ١٦:٤٩ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٤٧ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجابت
علیرضا مرتضوی
 ٢٣:٣٠ - يکشنبه ١٢ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٣ - يکشنبه ١٢ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرصت برابر
ایمان سرورپور
 ٢٣:٤٠ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگي بديم
ایمان سرورپور
 ١٥:١٦ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انگیزشی
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٨ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
رشد
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٦ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سنگ حسرت
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٤ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شاکر نيستيم
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٢ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٣:٠٢ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جرات خیال پردازی
ايمان سرورپور
 ١٠:٣٣ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
من كي هستم؟
ايمان سرورپور
 ١٠:٣٠ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به خاطر بسپار
ايمان_سرورپور
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بزرگترین تنبیه
علیرضا مرتضوی
 ١٠:١٠ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
فکر مثبت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٧ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دلت که گرفت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٦ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انسانیـت چیسـت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٤ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
طلا باش
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
وظیفه ی ما
صهبا جمشیدی
 ٢٢:٣٩ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>