ثبت نام سال تحصیلی 98-1397
نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
تاریخ تولد:
شماره شناسنامه: *
محل صدور: *
کد ملی: *

مشخصات پدر و مادر
-
مشخصات پدر
نام و نام خانوادگی : *
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: * شغل: *
تحصیلات: *
تلفن همراه: *
-
مشخصات مادر

نام و نام خانوادگی: * تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: * شغل: *
تحصیلات: * تلفن همراه: *

آدرس منزل و تلفن:

نشانی منزل: * * *
تلفن: * تلفن جهت تماس ضروری: *
متقاضی ثبت نام برای: * شرایط استفاده از بورسیه را دارم.(مطالعه شرایط بورسیه) *
-ثبت نام برای پایه دهم
نام مدرسه متوسطه دوره ی اول: نوع مدرسه:
معدل نوبت اول پایه نهم: انضباط نوبت اول:
رشته انتخابی در متوسطه دوم:

ثبت نام میان پایه

سال گذشته در چه پایه ای تحصیل کرده اید؟
نام دبیرستان:
نوع دبیرستان:
معدل نوبت اول یا دوم پایه تحصیلی فعلی: انظباط نوبت اول یا دوم پایه تحصیلی فعلی:
متقاضی ثبت نام در کدام پایه هستید؟
از چه طریقی با دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی آشنا شید؟ *
توضیحات: