باشگاه موسیقی و هنرهای آوایی


در این باشگاه به منظور کشف استعدادها و شناخت دانش آموزانی که از کودکی و نوجوانی به یادگیری موسیقی پرداخته اند و توانایی و مهارت نواختن سازهای گوناگون یا خوانندگی و آواز دارند فعالیت های گوناگونی برگزار میشود تا از بهترین های آنها در مسابقات تکنوازی و تکخوانی و گروه سرود دبیرستان فرزانگان پویا استفاده و به رشد و پیشرفت آنها تحت نظر مربیان متخصص کمک شود.اعضای باشگاه موسیقی و هنرهای آوایی


دبیرستان فرزانگان پویا

علی باقری سهی

دبیرستان فرزانگان پویا

ایمان نوری

دبیرستان فرزانگان پویا

صدرا سرمدفر

دبیرستان فرزانگان پویا

بنیامین بیاتی

دبیرستان فرزانگان پویا

امیرحسین مسلمانی


دبیرستان فرزانگان پویا

علی حاجی فتاح

دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا غلامی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان محمدزاده

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رحیمی

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل گمارلو


دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان صفری

دبیرستان فرزانگان پویا

سپهر رضایی

دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا نوری

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا مشایخی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان شفیعی مهریار


دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا مددی

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل همراز

دبیرستان فرزانگان پویا

عرشیا پروین

دبیرستان فرزانگان پویا

امیرحسین عابدی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی حسنی


دبیرستان فرزانگان پویا

امین عبدی ماسوله

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد مهدی تاجیک

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا شیدیان

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان حسینی عبدالخانی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی باقری

دبیرستان فرزانگان پویا

سید مرتضی علوی

دبیرستان فرزانگان پویا

سید محمد امین خادمی

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رحیمی

دبیرستان فرزانگان پویا

کاوه میرزایی صفاری

دبیرستان فرزانگان پویا

میعاد روئین تن

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین غلامی

دبیرستان فرزانگان پویا

سید حسام شوشتری

دبیرستان فرزانگان پویا

حسین رضایی

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا قندهاری

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر محمد ولمی


دبیرستان فرزانگان پویا

امیر عالم شکن

دبیرستان فرزانگان پویا

فرزین پوربهزاد

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد امین ساکی

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا صاحبی

دبیرستان فرزانگان پویا

رضا ارژنگ


دبیرستان فرزانگان پویا

پوریا حنفی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان امیری