باشگاه هنرهای تجسمی و هنر های دستی


این باشگاه با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در حوزه های مختلف و متنوع هنری و همچنین رشد و شکوفایی آنها جهت کسب مهارت فردی و گروهی و همچنین شرکت آنها در مسابقات گوناگون به فعالیت می پردازد.اعضای باشگاه هنرهای تجسمی و هنرهای دستی


دبیرستان فرزانگان پویا

حجت اله زرگری

دبیرستان فرزانگان پویا

ایمان حسن یزدی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی حاجی فتاح

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر علی یوسفیه

دبیرستان فرزانگان پویا

پرهام مثمری


دبیرستان فرزانگان پویا

آرمان اسکندری

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رحیمی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان محمدزاده

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل گمارلو

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا مشایخی


دبیرستان فرزانگان پویا

علی حسنی

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد مهدی تاجیک

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا شیدیان

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین چهرازی

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد صدرا سرمدفر


دبیرستان فرزانگان پویا

بنیامین بیاتی

دبیرستان فرزانگان پویا

سپهر شاکرپور

دبیرستان فرزانگان پویا

مهدی سوری

دبیرستان فرزانگان پویا

پویا قائمی

دبیرستان فرزانگان پویا

سید امیر محمد ولمی


دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا صاحبی

دبیرستان فرزانگان پویا

سید عرفان امیری