فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 97-1396
نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
تاریخ تولد:
شماره شناسنامه: *
محل صدور: *
کد ملی: *
بب
مشخصات پدر و مادر
ببببببی
مشخصات پدر
نام و نام خانوادگی : *
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: * شغل: *
تحصیلات: *
تلفن همراه: *
ییب
مشخصات مادر
dfddf
نام و نام خانوادگی: * تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: * شغل: *
تحصیلات: * تلفن همراه: *
dddd
آدرس منزل و تلفن:
ییی
نشانی منزل: * * *
تلفن: * تلفن جهت تماس ضروری: *
یییی
ثبت نام برای پایه دهم
-یی
نام مدرسه متوسطه دوره ی اول: * نوع مدرسه: دولتی غیرانتفاعی سایر
معدل نوبت اول پایه نهم: * انظباط نوبت اول: *
رشته انتخابی در متوسطه دوم: *
تلالالا
ثبت نام میان پایه
سال گذشته در چه پایه ای تحصیل کرده اید؟ سوم دهم نام دبیرستان: *
نوع دبیرستان: دولتی غیرانتفاعی سایر
معدل نوبت اول یا دوم پایه تحصیلی فعلی: * انظباط نوبت اول یا دوم پایه تحصیلی فعلی: *
متقاضی ثبت نام در کدام پایه هستید؟ پایه یازدهم پایه پیش دانشگاهی
از چه طریقی با دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی آشنا شید؟ *
توضیحات:
سییس