مدرسه جهانی و مطابق با استانداردها


سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، فدراسیون جهانی نهاد‌های ملی استاندارد کشورهای عضو سازمان ISO می باشد که توسط کمیته های فنی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت بر اساس مطالعه تجربیات موفق دنیا اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 در سال 1987 نموده و در بازه‌های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می دهد. درویرایش های ابتدایی استاندارد وظیفه‌مدار بود و با شعار معروف " هرچه می‌گویی بنویس و هرچه می‌نویسی اجرا کن " بر مدون نمودن فعالیت‌ها و اجرای آن به صورت دقیق تاکید داشت. درویرایش بعدی استاندارد از وظیفه مداری به فرایند گرایی تغییر یافت و تاکیید بر طرح ریزی فعالیت‌ها و هدف گذاری آنها مطرح شد. در آخرین ویرایش استاندارد مدیریت کیفیت که در سال 2015 تدوین گردید مفاهیم جدیدی از جمله محیط سازمان ( عوامل داخلی و خارجی )، شناسایی ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت دانش به سایر الزامات ویرایش قبل افزوده شد . به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک می‌باشد که به سازمان کمک می‌نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. الزامات سیستم مدیریت کیفیت دراین استاندارد بین المللی، مکمل الزامات قانونی، مقرراتی و خدماتی مشتری می‌باشد. این استاندارد بین المللی بر اساس تفکر "بهبود ‌مستمر" شامل چرخه PDCA (طرح ریزی، اجرا، بررسی و اقدام) طراحی شده است. برآورده سازی مستمر الزامات و پرداختن به نیاز‌ها و انتظارات آینده، باعث می‌شود سازمان‌ها با چالش قرار گرفتن در یک محیط دارای پیچیدگی و پویایی رو به افزایش مواجه شوند. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان علاوه بر اصلاح و بهبود، از دیگر اشکال متنوع بهبود همچون نوآوری، تغییر اساسی و سازمان دهی مجدد استفاده نماید.

اصول مدیریت کیفیت، که در استاندارد بین الملی ISO 9001-2015 بیان شده، شامل موارد زیر می‌باشد:
• تمرکز بر مشتری
• رهبری
• مشارکت کارکنان
• رویکرد فرایندی
• بهبود
• تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
• مدیریت ارتباطات
این استاندارد به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده از رویکرد فرایندی را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ترویج می‌نماید. درک و مدیریت فرآیندهای به هم وابسته به عنوان یک سیستم، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر آن کمک می نماید . این رویکرد، سازمان را قادر می‌سازد تا روابط و وابستگی های متقابل فرایند های سیستم را به گونه ای کنترل نماید که در نتیجه، عملکرد کلی سازمان افزایش یابد .
اولین و مهمتریت قدم جهت حضور و معرفی مدل آموزشی، در عرصه بین المللی کسب استاندارد مدیریت کیفیت و استاندارد کیفیت آموزشی، که نشان دهنده رویکردهای رو به جلو و قابل ارائه در عرصه بین المللی می‌باشد.