آزمون های دبیرستان فرزانگان پویاآزمون درس رياضيات گسسته سال چهارم رياضي ١٣٩٥/١٠/٠٥

 دانلود

آزمون درس زمين شناسي سال چهارم تجربي ١٣٩٥/١٠/٠٥ دانلود
آزمون درس شيمي پايه سوم ١٣٩٥/١٠/٠٦ دانلود
آزمون درس شيمي پايه دهم ١٣٩٥/١٠/٠٦ دانلود
آزمون درس منطق پايه دهم انساني١٣٩٥/١٠/٠٦ دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماهاز ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود

تا 17 آذر ماه دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماهاز ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماهاز ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود

تا 17 آذر ماه دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماهاز ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود

تا 17 آذر ماه دانلود

 

مطالب تخته هوشمند مهر ماه


 

از ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود

تا 17 آذر ماه

 دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماه


از ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود
تا 17 آذر ماه دانلود

مطالب تخته هوشمند مهر ماه


از ابتدای مهر ماه تا 19 آبان ماه

 دانلود
تصاویر کتاب ادبیات دانلود بخش اول  /   دانلود بخش دوم
تا 17 آذر ماه دانلود