اردوی المپیاد جلسه گفتمان و مشاوره با حضور مهندس ایمان سرورپور داغ سنگینتر شد ۲۲ دی زادروز محسن هشترودی انالله و انا الیه راجعون
اردوی المپیاد
جلسه گفتمان و مشاوره با حضور مهندس ایمان سرورپور
داغ سنگینتر شد
۲۲ دی زادروز محسن هشترودی
انالله و انا الیه راجعون