چاپ        ارسال به دوست

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴

✅دردستگاه گوارش انسان،کولون بالاروهمانندکیسه ی صفرادرسمت راست بدن قرارگرفته است.
✅درانتهای لوله ی گوارش،همانندمجاری ادراری۲بنداره قرارگرفته است که داخلی صاف وغیرارادی وخارجی مخطط وارادی است.
✅دیواره معده یک لایه ی ماهیچه ی بیش تربه نام لایه ای مورب داردکه داخلی ترین لایه ی ماهیچه ای درمعده است.
✅ماهیچه ی سرتاسرلوله ی گوارش ازنوع صاف است ولی دردهان،حلق وابتدای مری و بنداره خارجی مخرج ازنوع مخطط است.
✅حرکات کرمی شکل درسرتاسرلوله ی گوارش صورت می گیردولی حرکات قطعه قطعه کننده فقط درروده باریک وجوددارد.
✅حرکات کرمی شکل توانایی بازکردن اسفنگتربسته رادارندولی حرکات قطعه قطعه کننده این توانایی راندارند.
✅گوارش مکانیکی تمام موادغذایی وگوارش شیمیایی کربوهیدرات هاازدهان آغازمی شود.
✅لیزوزیم موجوددربزاق جزء نخستین خط دفاعی است ودیواره ی سلولی باکتری هاراازبین می برد.
✅تنهاماده ای که درسرتاسرلوله ی گوارش ترشح می شودموسین است.
✅نوع بافت پوششی بنداره ی انتهای مری ازنوع سنگفرشی ولی بنداره ی انتهای معده ازنوع استوانه ای است.
✅آنزیم های آغازگرروندهضم پروتئین،توسط ترشحات بعضی ازسلول های معده فعال می شوند.
✅پپسین نمی تواندپروتئین هارابه آمینواسیدتبدیل کندولی آن هارابه قطعات کوچک ترتبدیل می کند.
✅درمعده برخلاف روده ی باریک فقط حرکات کرمی شکل داریم.
✅دیواره ی مری،به علت نداشتن لایه ی قلیایی ضخیم،دربرابراسیدمعده ناشی از ریفلاکس آسیب پذیراست.
✅گوارش نهایی پروتئین وکربوهیدرات وچربی هادرروده ی باریک انجام می شود.
✅صفرافاقدهرگونه آنزیم گوارشی است.
✅الزاماهمه ی آنزیم های روده ی باریک انسان، همواره به صورت غیرفعال ترشح نمی شوند.
✅درروده ی باریک،همه ی موادازبین برنده اثراسیدی کیموس،توسط سلول هایی روی غشای پایه تولیدمی شود.
✅درجریان آب کافت کامل یک بسپاره خطی،که دارای n عدد تکپاره می باشد، n-1مولکول آب مصرف می شود.
✅درسنتزآب دهی بین تک پاره ها،اگرn عدد تک پاره به هم متصل شود، به تعداد n-1 عدد، مولکول آب تولید خواهدشد.
✅شروع گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها دردهان وپایان آن درروده ی باریک است.
✅آنزیم های آمیلازبزاق ولوزالمعده قوی نیستندوکربوهیدرات رابه گلوکزتبدیل نمی کندبلکه آنزیم های یاخته ی روده ی باریک این عمل راانجام می دهند.
✅باکتری هلیکوباکترپیلوری باعث ایجادزخم معده وسپس سرطان معده می شود.


●نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۳●

🔰تنهاقسمتی ازلوله ی گوارش انسان که جذب ندارد؛مری است(جذب دردهان،معده وروده ی بزرگ اندک است ولی درروده ی باریک بسیارزیاداست)
🔰جذب، ورودموادبه محیط داخلی(خون یالنف)بدن است،نه به داخل فضاهای درون بدن ویا یاخته های آن!
🔰ماهیچه های داخل پرزازنوع صاف هستندوکنترل آن توسط سیستم عصبی خودمختارصورت می گیرد.
🔰موادمحلول درآب واردمویرگ خونی پرزوموادمحلول درچربی واردمویرگ لنفی می شود.
🔰ورودکیلومیکرون،بدون مصرفATPاست(انتشار)ولی خروج آن بامصرفATP(برون رانی)صورت می گیرد.
🔰کیلومیکرون هاچون ازطریق مویرگ لنفی جذب می شوند، مسقیماً به کبد نمی روند(به سیاهرگ زیرترقوه ای می ریزند).
🔰انرژی لازم برای هم انتقالی گلوکز ازشیب غلظت سدیم تامین می شودکه خودآن بامصرفATPتوسط پمپ سدیم پتاسیم صورت می گیرد.
🔰هم انتقالی به صورت غیرمستقیم بامصرف انرژی همراه است.
🔰اختلال درترشح صفرایااختلال درعملکردمویرگ لنفی سبب مشکلات انعقادی می شود(به علت اختلال درجذب ویتامینK)
🔰چربی هاوموادمحلول درآن(ویتامینA،D،KوE)پس ازجذب به سیاهرگ باب نمی روند.
🔰روده ی بزرگ فاقدچین وپرزهستندویاخته های آن فقط وفقط ماده ی مخاطی ترشح می کنند.
🔰روده ی بزرگ انسان همانندراست روده درملخ،آب ویون هاراجذب می کندومدفوع جامدمی سازد.
🔰دستگاه عصبی روده ای اگرچه بادستگاه عصبی خودمختارارتباط داردولی می تواندبه طورمستقل عمل کند.
🔰مرکزتنظیم ترشح بزاق ومرکزتنفس هردودربصل النخاع قراردارد(به عبارتی درساقه ی مغز)
🔰محل تولیدواثرهورمون های زیر می توانددریک اندام قرارداشته باشد؛گاسترین،استروژن،تستوسترون
🔰هورمون گاسترین،PHفضای داخلی معده راکاهش می دهدولی هورمون سکرتین،PHفضای داخلی روده راافزایش می دهد.
🔰کمبودکلسیم باعث پوکی استخوان،ضعف ماهیچه ی قلبی وایست قلبی می شود.
🔰کمبودآهن همانندکمبودویتامینB۱۲ باعث کم خونی می شود.

🔹نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۴🔹

✳️کرم کدو که به گروه کرم های پهن تعلق دارد،فاقدبلع غذا،گوارش غذا ودفع مدفوع می باشدولی فرایند جذب غذا را دارد.
✳️پارامسی که به گروه آغازیان تعلق دارد ونوعی تک یاخته مژکدار است، دارای گوارش درون سلولی،تنفس ازطریق انتشارساده ودفع از طریق کریچه ی ضربان دار می باشد.
✳️روده ی باریک ملخ،جذب غذا نداردوجذب غذا درمعده وراست روده صورت می گیرد.
✳️درملخ ۲ بارگوارش مکانیکی صورت می گیرد:
1⃣توسط آرواره ها
2⃣دندانه های دیواره ی پیش معده

✳️دردستگاه گوارش کرم خاکی،بخشی که بلافاصله پس ازمری قراردارد،(چینه دان)،توانایی گوارش شیمیایی موادغذایی راندارد.
✳️دردستگاه گوارش کرم خاکی،بخشی که بلافاصله بعد از آن روده قراردارد،(سنگدان) تنها قسمتی است که می تواندبه گوارش مکانیکی موادغذایی بپردازد.
✳️درنشخوارکنندگان،عمل گوارش شیمیایی غذا، ابتدا توسط آنزیم های باکتری هاوسپس توسط آنزیم ها ی بدن جاندارصورت می گیرد،ولی درغیرنشخوارکنندگان این مو ضوع برعکس است.
✳️هزارلادرمعده ی گاو، همانندروده ی بزرگ درانسان وراست روده درملخ،وظیفه ی جذب آب را بر عهده دارد.
✳️به طورمعمول سلول های دیواره ی سنگدان درگنجشک،همانندسلول های دیواره ی روده ی باریک دراسب،نمی توانندآنزیم هیدرولیزکننده ی سلولزراترشح نمایند.


١٩:٥٦ - جمعه ١٠ آبان ١٣٩٨    /    شماره : ٨٥٧    /    تعداد نمایش : ١٤٢٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج