اختتامیه سال تحصیلی 96-95

اختتامیه 1

اختتامیه 2

اختتامیه 3

اختتامیه 4

اختتامیه 5

اختتامیه 6

اختتامیه 7

اختتامیه 8

اختتامیه 9

اختتامیه 10

اختتامیه 11

اختتامیه 12

اختتامیه 13

اختتامیه 14

اختتامیه 15

اختتامیه 16

اختتامیه 17

اختتامیه 18

اختتامیه 19

اختتامیه 20

اختتامیه 21

اختتامیه 22

اختتامیه 23

اختتامیه 24

اختتامیه 25

اختتامیه 26

اختتامیه 27

اختتامیه 28

اختتامیه 29

اختتامیه 30

اختتامیه 31

اختتامیه 32

اختتامیه 33

اختتامیه 34

اختتامیه 35

اختتامیه 36

اختتامیه 37

اختتامیه 38

اختتامیه 39

اختتامیه 40

اختتامیه 41

اختتامیه 42

اختتامیه 43

اختتامیه 44

اختتامیه 45

اختتامیه 46

اختتامیه 47

اختتامیه 48

اختتامیه 49

اختتامیه 50

اختتامیه 51

اختتامیه 52

اختتامیه 53

اختتامیه 54

اختتامیه 55

اختتامیه 56

اختتامیه 57

اختتامیه 58

اختتامیه 59

اختتامیه 60

اختتامیه 61

اختتامیه 62

اختتامیه 63

اختتامیه 64

اختتامیه 65

اختتامیه 66

اختتامیه 67

اختتامیه 68

اختتامیه 69

اختتامیه 70

اختتامیه 71

اختتامیه 72

اختتامیه 73

جشن بزرگ نیمه شعبان (1369/2/20)

نیمه شعبان 1

نیمه شعبان 2

نیمه شعبان 3

نیمه شعبان 4

نیمه شعبان 5

نیمه شعبان 6

نیمه شعبان 7

نیمه شعبان 8

نیمه شعبان 9

نیمه شعبان 10

نیمه شعبان 11

نیمه شعبان 12

نیمه شعبان 13

مراسم بزرگداشت روز معلم (1369/2/13)

بزرگداشت معلم 1

بزرگداشت معلم 2

بزرگداشت معلم 3

بزرگداشت معلم 4

بزرگداشت معلم 5

بزرگداشت معلم 6

بزرگداشت معلم 7

بزرگداشت معلم 8

بزرگداشت معلم 9

بزرگداشت معلم 10

بزرگداشت معلم 11

بزرگداشت معلم 12

بزرگداشت معلم 13

بزرگداشت معلم 14

بزرگداشت معلم 15

بزرگداشت معلم 16

بزرگداشت معلم 16

بزرگداشت معلم 17

بزرگداشت معلم 18

بزرگداشت معلم 19

بزرگداشت معلم 20

بزرگداشت معلم 21

بزرگداشت معلم 22

بزرگداشت معلم 23

بزرگداشت معلم 24

بزرگداشت معلم 25

بزرگداشت معلم 26

بزرگداشت معلم 27

ولادت انوار کربلا (1396/2/12)

ولادت انوار کربلا 1

ولادت انوار کربلا 2

ولادت انوار کربلا 3

ولادت انوار کربلا 4

ولادت انوار کربلا 5

ولادت انوار کربلا 6

ولادت انوار کربلا 7

ولادت انوار کربلا 8

ولادت انوار کربلا 9

ولادت انوار کربلا 10

ولادت انوار کربلا 11

ولادت انوار کربلا 12

ولادت انوار کربلا 13

ولادت انوار کربلا 14

ولادت انوار کربلا 15

ولادت انوار کربلا 16

ولادت انوار کربلا 17

ولادت انوار کربلا 18

ولادت انوار کربلا 19

نمایشگاه نانوفناوری(1396/2/4)

نمایشگاه نانوفناوری1

نمایشگاه نانوفناوری2

نمایشگاه نانوفناوری3

نمایشگاه نانوفناوری4

نمایشگاه نانوفناوری5

نمایشگاه نانوفناوری6

جشن عید مبعث (1396/2/4)

جشن عید مبعث 1

جشن عید مبعث 2

جشن عید مبعث 3

جشن عید مبعث 4

جشن عید مبعث 5

جشن عید مبعث 6

جشن عید مبعث 7

جشن عید مبعث 8

جشن عید مبعث 9

غرفه مهربانی فرزانگان پویا

غرفه مهربانی 1

غرفه مهربانی 2

غرفه مهربانی 3

غرفه مهربانی 4

غرفه مهربانی 5

غرفه مهربانی 6

غرفه مهربانی 7

غرفه مهربانی 8

جشن روز پدر

جشن روز پدر 1

جشن روز پدر 2

جشن روز پدر 3

جشن روز پدر 4

جشن روز پدر 5

جشن روز پدر 6

جشن روز پدر 7

جشن روز پدر 8

جشن روز پدر 9

جشن روز پدر 10

جشن روز پدر 11

جشن روز پدر 12

جشن روز پدر 13

جشن روز پدر 14

جشن روز پدر 15

جشن روز پدر 16

جشن روز پدر 17

جشن روز پدر 18

جشن روز پدر 19

جشن روز پدر 20

جشن روز پدر 21

جشن روز پدر 22

جشن روز پدر 23

جشن روز پدر 24

جشن روز پدر 25

جشن روز پدر 26

جشن روز پدر 27

جشن روز پدر 28

جشن روز پدر 29

جشن روز پدر 30

جشن روز پدر 31

جشن روز پدر 32

جشن روز پدر 33

جشن روز پدر 34

درختکاری (95.12.15)

درختکاری 1

درختکاری 2

درختکاری 3

درختکاری 4

درختکاری 5

درختکاری 6

درختکاری 7

درختکاری 8

درختکاری 9

درختکاری 10

درختکاری 11

درختکاری 12

درختکاری 13

درختکاری 14

درختکاری 15

درختکاری 16

درختکاری 17

درختکاری 18

درختکاری 19

درختکاری 20

درختکاری 21

درختکاری 22

درختکاری 23

درختکاری 24

درختکاری 25

درختکاری 26

درختکاری 27

درختکاری 28

درختکاری 29

درختکاری 30

درختکاری 31

درختکاری 32

درختکاری 33

درختکاری 34

درختکاری 35

درختکاری 36

درختکاری 37

درختکاری 38

درختکاری 39

درختکاری 40

درختکاری 41

درختکاری 42

یادواره شهدای آتش نشان

یادواره شهدای آتش نشان 1

یادواره شهدای آتش نشان 2

مسابقات فوتبال جام دهه فجر

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 1

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 2

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 3

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 4

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 5

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 6

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 7

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 8

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 9

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 10

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 11

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 12

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 13

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 14

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 15

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 16

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 17

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 18

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 19

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 20

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 21

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 22

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 23

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 24

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 25

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 26

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 27

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 28

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 29

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 30

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 31

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 32

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 33

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 34

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 35

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 36

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 37

مسابقات فوتبال جام دهه فجر 38

عزاداری ایام فاطمیه

عزاداری ایام فاطمیه 1

عزاداری ایام فاطمیه 2

عزاداری ایام فاطمیه 3

عزاداری ایام فاطمیه 4

عزاداری ایام فاطمیه 5

عزاداری ایام فاطمیه 6

عزاداری ایام فاطمیه 7

عزاداری ایام فاطمیه 8

جشن بزرگ 22 بهمن

جشن بزرگ 22 بهمن

جشن بزرگ 22 بهمن 2

جشن بزرگ 22 بهمن 3

جشن بزرگ 22 بهمن 4

جشن بزرگ 22 بهمن 5

جشن بزرگ 22 بهمن 6

جشن بزرگ 22 بهمن 7

جشن بزرگ 22 بهمن 8

جشن بزرگ 22 بهمن 9

جشن بزرگ 22 بهمن 10

جشن بزرگ 22 بهمن 11

جشن بزرگ 22 بهمن 12

جشن بزرگ 22 بهمن 13

جشن بزرگ 22 بهمن 14

جشن بزرگ 22 بهمن 15

جشن بزرگ 22 بهمن 16

جشن بزرگ 22 بهمن 17

جشن بزرگ 22 بهمن 18

جشن بزرگ 22 بهمن 19

جشن بزرگ 22 بهمن 20

جشن بزرگ 22 بهمن 21

جشن بزرگ 22 بهمن 22

جشن بزرگ 22 بهمن 23

جشن بزرگ 22 بهمن 24

جشن بزرگ 22 بهمن 25

جشن بزرگ 22 بهمن 26

جشن بزرگ 22 بهمن 27

جشن بزرگ 22 بهمن 28

جشن بزرگ 22 بهمن 29

بازدید از دانشگاه تهران (95.10.1 )

بازدید از دانشگاه تهران 1

بازدید از دانشگاه تهران 2

بازدید از دانشگاه تهران 3

بازدید از دانشگاه تهران 4

بازدید از دانشگاه تهران 5

بازدید از دانشگاه تهران 6

بازدید از دانشگاه تهران 7

بازدید از دانشگاه تهران 8

بازدید از دانشگاه تهران 9

بازدید از دانشگاه تهران 10

بازدید از دانشگاه تهران 11

بازدید از دانشگاه تهران 12

بازدید از دانشگاه تهران 13

بازدید از دانشگاه تهران 14

بازدید از دانشگاه تهران 15

بازدید از دانشگاه تهران 16

بازدید از دانشگاه تهران 17

بازدید از دانشگاه تهران 18

بازدید از دانشگاه تهران 19

بازدید از دانشگاه تهران 20

بازدید از دانشگاه تهران 21

بازدید از دانشگاه تهران 22

بازدید از دانشگاه تهران 23

بازدید از دانشگاه تهران 24

بازدید از دانشگاه تهران 25

بازدید از دانشگاه تهران 26

بازدید از دانشگاه تهران 27

بازدید از دانشگاه تهران 28

بازدید از دانشگاه تهران 29

بازدید از دانشگاه تهران 30

بازدید از دانشگاه تهران 31

بازدید از دانشگاه تهران 32

بازدید از دانشگاه تهران 33

بازدید از دانشگاه تهران 34

بازدید از دانشگاه تهران 35

بازدید از دانشگاه تهران 36

بازدید از دانشگاه تهران 37

بازدید از دانشگاه تهران 38

بازدید از دانشگاه تهران 39

بازدید از دانشگاه تهران 40

بازدید از دانشگاه تهران 41

بازدید از دانشگاه تهران 42

بازدید از دانشگاه تهران 43

بازدید از دانشگاه تهران 44

بازدید از دانشگاه تهران 45

بازدید از دانشگاه تهران 46

بازدید از دانشگاه تهران 47

بازدید از دانشگاه تهران 48

بازدید از دانشگاه تهران 49

بازدید از دانشگاه تهران 50

بازدید از دانشگاه تهران 51

بازدید از دانشگاه تهران 52

بازدید از دانشگاه تهران 53

بازدید از دانشگاه تهران 54

بازدید از دانشگاه تهران 55

بازدید از دانشگاه تهران 56

بازدید از دانشگاه تهران 57

بازدید از دانشگاه تهران 58

بازدید از دانشگاه تهران 59

بازدید از دانشگاه تهران 60

بازدید از دانشگاه تهران 61

بازدید از دانشگاه تهران 62

جلسه کارنامه پایه دهم (95.9.29 )

جلسه کارنامه پایه دهم 1

جلسه کارنامه پایه دهم 2

جلسه کارنامه پایه دهم 3

جلسه کارنامه پایه دهم 4

جلسه کارنامه پایه دهم 5

جلسه کارنامه پایه دهم 6

جلسه کارنامه پایه دهم 7

جلسه کارنامه پایه دهم 8

جلسه کارنامه پایه دهم 9

جلسه کارنامه پایه دهم 10

جلسه کارنامه پایه دهم 11

جلسه کارنامه پایه دهم 12

جلسه کارنامه پایه دهم 13

جلسه کارنامه پایه دهم 14

جلسه کارنامه پایه دهم 15

جشن 17 ربیع و یلدا (95.9.28 )

جشن 17 ربیع و یلدا 1

جشن 17 ربیع و یلدا 2

جشن 17 ربیع و یلدا 3

جشن 17 ربیع و یلدا 4

جشن 17 ربیع و یلدا 5

جشن 17 ربیع و یلدا 6

جشن 17 ربیع و یلدا 7

جشن 17 ربیع و یلدا 8

جشن 17 ربیع و یلدا 9

جشن 17 ربیع و یلدا 10

جشن 17 ربیع و یلدا 11

جشن 17 ربیع و یلدا 12

جشن 17 ربیع و یلدا 13

جشن 17 ربیع و یلدا 14

جشن 17 ربیع و یلدا 15

جشن 17 ربیع و یلدا 16

جشن 17 ربیع و یلدا 17

جشن 17 ربیع و یلدا 18

جشن 17 ربیع و یلدا 19

جشن 17 ربیع و یلدا 20

جشن 17 ربیع و یلدا 21

جشن 17 ربیع و یلدا 22

جشن 17 ربیع و یلدا 23

جشن 17 ربیع و یلدا 24

جشن 17 ربیع و یلدا 25

جشن 17 ربیع و یلدا 26

جشن 17 ربیع و یلدا 27

جشن 17 ربیع و یلدا 28

جشن 17 ربیع و یلدا 29

جشن 17 ربیع و یلدا 30

جشن 17 ربیع و یلدا 31

جشن 17 ربیع و یلدا 32

جشن 17 ربیع و یلدا 33

جشن 17 ربیع و یلدا 34

جشن 17 ربیع و یلدا 35

جشن 17 ربیع و یلدا 36

جشن 17 ربیع و یلدا 37

جشن 17 ربیع و یلدا 38

جشن 17 ربیع و یلدا 39

جشن 17 ربیع و یلدا 40

جشن 17 ربیع و یلدا 41

جشن 17 ربیع و یلدا 42

جشن 17 ربیع و یلدا 43

جشن 17 ربیع و یلدا 44

جشن 17 ربیع و یلدا 45

جشن 17 ربیع و یلدا 46

جشن 17 ربیع و یلدا 47

جشن 17 ربیع و یلدا 48

جشن 17 ربیع و یلدا 49

جشن 17 ربیع و یلدا 50

جشن 17 ربیع و یلدا 51

جشن 17 ربیع و یلدا 52

جشن 17 ربیع و یلدا 53

جشن 17 ربیع و یلدا 54

جشن 17 ربیع و یلدا 55

مسابقات ورزشی منطقه اذر 95

فوتبال 1

فوتبال 2

فوتبال 3

فوتبال 4

فوتبال 5

فوتبال 6

فوتبال 7

فوتبال 8

فوتبال 9

فوتبال 10

فوتبال 11

فوتبال 12

والیبال 1

والیبال 2

والیبال 3

والیبال 4

والیبال 5

والیبال 6

والیبال 7

والیبال 8

والیبال 9

والیبال 10

والیبال 11

والیبال 12

والیبال 13

والیبال 14

والیبال 15

والیبال 16

والیبال 17

والیبال 18

والیبال 19

والیبال 20

والیبال 21

والیبال 22

والیبال 23

والیبال 24

والیبال 25

والیبال 26

والیبال 27

والیبال 28

والیبال 29

والیبال 30

جلسه کارنامه سوم (95.9.22)

جلسه کارنامه سوم 1

جلسه کارنامه سوم 2

جلسه کارنامه سوم 3

جلسه کارنامه سوم 4

جلسه کارنامه سوم 5

جلسه کارنامه سوم 6

جلسه کارنامه سوم 7

جلسه کارنامه سوم 8

مانور سراسرس زلزله (95.9.15 )

مانور سراسرس زلزله 1

مانور سراسرس زلزله 2

مانور سراسرس زلزله 3

مانور سراسرس زلزله 4

مانور سراسرس زلزله 5

مانور سراسرس زلزله 6

مانور سراسرس زلزله 7

مانور سراسرس زلزله 8

مانور سراسرس زلزله 9

مانور سراسرس زلزله 10

مانور سراسرس زلزله 11

مانور سراسرس زلزله 12

مانور سراسرس زلزله 13

مانور سراسرس زلزله 14

مانور سراسرس زلزله 15

مانور سراسرس زلزله 16

مانور سراسرس زلزله 17

مانور سراسرس زلزله 18

مانور سراسرس زلزله 19

مانور سراسرس زلزله 20

مانور سراسرس زلزله 21

مانور سراسرس زلزله 22

مانور سراسرس زلزله 23

مانور سراسرس زلزله 24

مانور سراسرس زلزله 25

مانور سراسرس زلزله 26

مانور سراسرس زلزله 27

مانور سراسرس زلزله 28

مانور سراسرس زلزله 29

مانور سراسرس زلزله 30

مانور سراسرس زلزله 31

مانور سراسرس زلزله 32

مانور سراسرس زلزله 33

مانور سراسرس زلزله 34

مانور سراسرس زلزله 35

مانور سراسرس زلزله 36

مانور سراسرس زلزله 37

مانور سراسرس زلزله 38

مانور سراسرس زلزله 39

مانور سراسرس زلزله 40

مانور سراسرس زلزله 41

مانور سراسرس زلزله 42

مانور سراسرس زلزله 43

مانور سراسرس زلزله 44

مانور سراسرس زلزله 45

شهادت امام حسن (ع) (95.9.7)

شهادت امام حسن (ع) 1

شهادت امام حسن (ع) 2

شهادت امام حسن (ع) 3

شهادت امام حسن (ع) 4

شهادت امام حسن (ع) 5

مسابقات ورزشی بمناسبت روز دانش آموز (95.9)

مسابقات ورزشی 1

مسابقات ورزشی 2

مسابقات ورزشی 3

مسابقات ورزشی 4

مسابقات ورزشی 5

مسابقات ورزشی 6

مسابقات ورزشی 7

مسابقات ورزشی 8

مسابقات ورزشی 9

مسابقات ورزشی 10

مسابقات ورزشی 11

مسابقات ورزشی 12

مسابقات ورزشی 13

مسابقات ورزشی 14

مسابقات ورزشی 15

مسابقات ورزشی 16

مسابقات ورزشی 17

مسابقات ورزشی 18

مسابقات ورزشی 19

مسابقات ورزشی 20

مسابقات ورزشی 21

مسابقات ورزشی 22

مسابقات ورزشی 23

مسابقات ورزشی 24

مسابقات ورزشی 25

مسابقات ورزشی 26

مسابقات ورزشی 27

مسابقات ورزشی 28

مسابقات ورزشی 29

مسابقات ورزشی 30

مسابقات ورزشی 31

مسابقات ورزشی 32

مسابقات ورزشی 33

مسابقات ورزشی 34

مسابقات ورزشی 35

مسابقات ورزشی 36

مسابقات ورزشی 37

مسابقات ورزشی 38

مسابقات ورزشی 39

مسابقات ورزشی 39

مسابقات ورزشی 40

مسابقات ورزشی 41

مسابقات ورزشی 42

مسابقات ورزشی 43

مسابقات ورزشی 44

مسابقات ورزشی 45

مراسم عزاداری اربعین حسینی (95.8.29)

اربعین 1

اربعین 2

اربعین 3

اربعین 4

هفته کتاب و کتابخوانی (95.8.24)

هفته کتاب و کتابخوانی 1

هفته کتاب و کتابخوانی 2

سیزده آبان روز دانش آموز (95.8.13 )

روز دانش آموز 1

روز دانش آموز 2

روز دانش آموز 3

روز دانش آموز 4

روز دانش آموز 5

روز دانش آموز 6

روز دانش آموز 7

روز دانش آموز 8

روز دانش آموز 9

روز دانش آموز 10

روز دانش آموز 11

روز دانش آموز 12

روز دانش آموز 13

روز دانش آموز 14

روز دانش آموز 15

روز دانش آموز 16