بازدید از دانشگاه تهران (95.10.1 )

بازدید از دانشگاه تهران 1

بازدید از دانشگاه تهران 2

بازدید از دانشگاه تهران 3

بازدید از دانشگاه تهران 4

بازدید از دانشگاه تهران 5

بازدید از دانشگاه تهران 6

بازدید از دانشگاه تهران 7

بازدید از دانشگاه تهران 8

بازدید از دانشگاه تهران 9

بازدید از دانشگاه تهران 10

بازدید از دانشگاه تهران 11

بازدید از دانشگاه تهران 12

بازدید از دانشگاه تهران 13

بازدید از دانشگاه تهران 14

بازدید از دانشگاه تهران 15

بازدید از دانشگاه تهران 16

بازدید از دانشگاه تهران 17

بازدید از دانشگاه تهران 18

بازدید از دانشگاه تهران 19

بازدید از دانشگاه تهران 20

بازدید از دانشگاه تهران 21

بازدید از دانشگاه تهران 22

بازدید از دانشگاه تهران 23

بازدید از دانشگاه تهران 24

بازدید از دانشگاه تهران 25

بازدید از دانشگاه تهران 26

بازدید از دانشگاه تهران 27

بازدید از دانشگاه تهران 28

بازدید از دانشگاه تهران 29

بازدید از دانشگاه تهران 30

بازدید از دانشگاه تهران 31

بازدید از دانشگاه تهران 32

بازدید از دانشگاه تهران 33

بازدید از دانشگاه تهران 34

بازدید از دانشگاه تهران 35

بازدید از دانشگاه تهران 36

بازدید از دانشگاه تهران 37

بازدید از دانشگاه تهران 38

بازدید از دانشگاه تهران 39

بازدید از دانشگاه تهران 40

بازدید از دانشگاه تهران 41

بازدید از دانشگاه تهران 42

بازدید از دانشگاه تهران 43

بازدید از دانشگاه تهران 44

بازدید از دانشگاه تهران 45

بازدید از دانشگاه تهران 46

بازدید از دانشگاه تهران 47

بازدید از دانشگاه تهران 48

بازدید از دانشگاه تهران 49

بازدید از دانشگاه تهران 50

بازدید از دانشگاه تهران 51

بازدید از دانشگاه تهران 52

بازدید از دانشگاه تهران 53

بازدید از دانشگاه تهران 54

بازدید از دانشگاه تهران 55

بازدید از دانشگاه تهران 56

بازدید از دانشگاه تهران 57

بازدید از دانشگاه تهران 58

بازدید از دانشگاه تهران 59

بازدید از دانشگاه تهران 60

بازدید از دانشگاه تهران 61

بازدید از دانشگاه تهران 62

جلسه کارنامه پایه دهم (95.9.29 )

جلسه کارنامه پایه دهم 1

جلسه کارنامه پایه دهم 2

جلسه کارنامه پایه دهم 3

جلسه کارنامه پایه دهم 4

جلسه کارنامه پایه دهم 5

جلسه کارنامه پایه دهم 6

جلسه کارنامه پایه دهم 7

جلسه کارنامه پایه دهم 8

جلسه کارنامه پایه دهم 9

جلسه کارنامه پایه دهم 10

جلسه کارنامه پایه دهم 11

جلسه کارنامه پایه دهم 12

جلسه کارنامه پایه دهم 13

جلسه کارنامه پایه دهم 14

جلسه کارنامه پایه دهم 15

جشن 17 ربیع و یلدا (95.9.28 )

جشن 17 ربیع و یلدا 1

جشن 17 ربیع و یلدا 2

جشن 17 ربیع و یلدا 3

جشن 17 ربیع و یلدا 4

جشن 17 ربیع و یلدا 5

جشن 17 ربیع و یلدا 6

جشن 17 ربیع و یلدا 7

جشن 17 ربیع و یلدا 8

جشن 17 ربیع و یلدا 9

جشن 17 ربیع و یلدا 10

جشن 17 ربیع و یلدا 11

جشن 17 ربیع و یلدا 12

جشن 17 ربیع و یلدا 13

جشن 17 ربیع و یلدا 14

جشن 17 ربیع و یلدا 15

جشن 17 ربیع و یلدا 16

جشن 17 ربیع و یلدا 17

جشن 17 ربیع و یلدا 18

جشن 17 ربیع و یلدا 19

جشن 17 ربیع و یلدا 20

جشن 17 ربیع و یلدا 21

جشن 17 ربیع و یلدا 22

جشن 17 ربیع و یلدا 23

جشن 17 ربیع و یلدا 24

جشن 17 ربیع و یلدا 25

جشن 17 ربیع و یلدا 26

جشن 17 ربیع و یلدا 27

جشن 17 ربیع و یلدا 28

جشن 17 ربیع و یلدا 29

جشن 17 ربیع و یلدا 30

جشن 17 ربیع و یلدا 31

جشن 17 ربیع و یلدا 32

جشن 17 ربیع و یلدا 33

جشن 17 ربیع و یلدا 34

جشن 17 ربیع و یلدا 35

جشن 17 ربیع و یلدا 36

جشن 17 ربیع و یلدا 37

جشن 17 ربیع و یلدا 38

جشن 17 ربیع و یلدا 39

جشن 17 ربیع و یلدا 40

جشن 17 ربیع و یلدا 41

جشن 17 ربیع و یلدا 42

جشن 17 ربیع و یلدا 43

جشن 17 ربیع و یلدا 44

جشن 17 ربیع و یلدا 45

جشن 17 ربیع و یلدا 46

جشن 17 ربیع و یلدا 47

جشن 17 ربیع و یلدا 48

جشن 17 ربیع و یلدا 49

جشن 17 ربیع و یلدا 50

جشن 17 ربیع و یلدا 51

جشن 17 ربیع و یلدا 52

جشن 17 ربیع و یلدا 53

جشن 17 ربیع و یلدا 54

جشن 17 ربیع و یلدا 55

مسابقات ورزشی منطقه اذر 95

فوتبال 1

فوتبال 2

فوتبال 3

فوتبال 4

فوتبال 5

فوتبال 6

فوتبال 7

فوتبال 8

فوتبال 9

فوتبال 10

فوتبال 11

فوتبال 12

والیبال 1

والیبال 2

والیبال 3

والیبال 4

والیبال 5

والیبال 6

والیبال 7

والیبال 8

والیبال 9

والیبال 10

والیبال 11

والیبال 12

والیبال 13

والیبال 14

والیبال 15

والیبال 16

والیبال 17

والیبال 18

والیبال 19

والیبال 20

والیبال 21

والیبال 22

والیبال 23

والیبال 24

والیبال 25

والیبال 26

والیبال 27

والیبال 28

والیبال 29

والیبال 30

جلسه کارنامه سوم (95.9.22)

جلسه کارنامه سوم 1

جلسه کارنامه سوم 2

جلسه کارنامه سوم 3

جلسه کارنامه سوم 4

جلسه کارنامه سوم 5

جلسه کارنامه سوم 6

جلسه کارنامه سوم 7

جلسه کارنامه سوم 8

مانور سراسرس زلزله (95.9.15 )

مانور سراسرس زلزله 1

مانور سراسرس زلزله 2

مانور سراسرس زلزله 3

مانور سراسرس زلزله 4

مانور سراسرس زلزله 5

مانور سراسرس زلزله 6

مانور سراسرس زلزله 7

مانور سراسرس زلزله 8

مانور سراسرس زلزله 9

مانور سراسرس زلزله 10

مانور سراسرس زلزله 11

مانور سراسرس زلزله 12

مانور سراسرس زلزله 13

مانور سراسرس زلزله 14

مانور سراسرس زلزله 15

مانور سراسرس زلزله 16

مانور سراسرس زلزله 17

مانور سراسرس زلزله 18

مانور سراسرس زلزله 19

مانور سراسرس زلزله 20

مانور سراسرس زلزله 21

مانور سراسرس زلزله 22

مانور سراسرس زلزله 23

مانور سراسرس زلزله 24

مانور سراسرس زلزله 25

مانور سراسرس زلزله 26

مانور سراسرس زلزله 27

مانور سراسرس زلزله 28

مانور سراسرس زلزله 29

مانور سراسرس زلزله 30

مانور سراسرس زلزله 31

مانور سراسرس زلزله 32

مانور سراسرس زلزله 33

مانور سراسرس زلزله 34

مانور سراسرس زلزله 35

مانور سراسرس زلزله 36

مانور سراسرس زلزله 37

مانور سراسرس زلزله 38

مانور سراسرس زلزله 39

مانور سراسرس زلزله 40

مانور سراسرس زلزله 41

مانور سراسرس زلزله 42

مانور سراسرس زلزله 43

مانور سراسرس زلزله 44

مانور سراسرس زلزله 45

شهادت امام حسن (ع) (95.9.7)

شهادت امام حسن (ع) 1

شهادت امام حسن (ع) 2

شهادت امام حسن (ع) 3

شهادت امام حسن (ع) 4

شهادت امام حسن (ع) 5

مسابقات ورزشی بمناسبت روز دانش آموز (95.9)

مسابقات ورزشی 1

مسابقات ورزشی 2

مسابقات ورزشی 3

مسابقات ورزشی 4

مسابقات ورزشی 5

مسابقات ورزشی 6

مسابقات ورزشی 7

مسابقات ورزشی 8

مسابقات ورزشی 9

مسابقات ورزشی 10

مسابقات ورزشی 11

مسابقات ورزشی 12

مسابقات ورزشی 13

مسابقات ورزشی 14

مسابقات ورزشی 15

مسابقات ورزشی 16

مسابقات ورزشی 17

مسابقات ورزشی 18

مسابقات ورزشی 19

مسابقات ورزشی 20

مسابقات ورزشی 21

مسابقات ورزشی 22

مسابقات ورزشی 23

مسابقات ورزشی 24

مسابقات ورزشی 25

مسابقات ورزشی 26

مسابقات ورزشی 27

مسابقات ورزشی 28

مسابقات ورزشی 29

مسابقات ورزشی 30

مسابقات ورزشی 31

مسابقات ورزشی 32

مسابقات ورزشی 33

مسابقات ورزشی 34

مسابقات ورزشی 35

مسابقات ورزشی 36

مسابقات ورزشی 37

مسابقات ورزشی 38

مسابقات ورزشی 39

مسابقات ورزشی 39

مسابقات ورزشی 40

مسابقات ورزشی 41

مسابقات ورزشی 42

مسابقات ورزشی 43

مسابقات ورزشی 44

مسابقات ورزشی 45

مراسم عزاداری اربعین حسینی (95.8.29)

اربعین 1

اربعین 2

اربعین 3

اربعین 4

سیزده آبان روز دانش آموز (95.8.13 )

روز دانش آموز 1

روز دانش آموز 2

روز دانش آموز 3

روز دانش آموز 4

روز دانش آموز 5

روز دانش آموز 6

روز دانش آموز 7

روز دانش آموز 8

روز دانش آموز 9

روز دانش آموز 10

روز دانش آموز 11

روز دانش آموز 12

روز دانش آموز 13

روز دانش آموز 14

روز دانش آموز 15

روز دانش آموز 16

تله کابین توچال(95.8.13 )

تله کابین توچال 1

تله کابین توچال 2

تله کابین توچال 3

تله کابین توچال 4

تله کابین توچال 5

تله کابین توچال 6

تله کابین توچال 7

تله کابین توچال 8

تله کابین توچال 9

تله کابین توچال 10

تله کابین توچال 11

تله کابین توچال 12

تله کابین توچال 13

تله کابین توچال 14

تله کابین توچال 15

تله کابین توچال 16

انتخابات شورای دانش آموزی(95.8.3 )

انتخابات شورا 1

انتخابات شورا 2

انتخابات شورا 3

انتخابات شورا 4

انتخابات شورا 5

انتخابات شورا 6

: انتخابات شورا 7

انتخابات شورا 8

انتخابات شورا 9

انتخابات شورا 10

انتخابات شورا 11

انتخابات شورا 12

انتخابات شورا 13

انتخابات شورا 14

انتخابات شورا 15

مسابقات فوتبال هفته تربیت بدنی(95.7.26 )

فوتبال 1

فوتبال 2

فوتبال 2

فوتبال 4

فوتبال 5

فوتبال 6

فوتبال 7

فوتبال 8

فوتبال 9

فوتبال 10

فوتبال 11

فوتبال 12

فوتبال 13

هفته دفاع مقدس

دفاع 1

دفاع 2

دفاع 3

دفاع 4

دفاع 5

دفاع 6

دفاع 7

دفاع 8

دفاع 9

دفاع 10

دفاع 11

دفاع 12

دفاع 13

دفاع 14

دفاع 15

دفاع 16

دفاع 17

دفاع 18

دفاع 19

دفاع 20

دفاع 21

دفاع 22

دفاع 23

دفاع 24

صبحگاه

صف 1

صف 2

صف 3

صف 4

صف 5

صف 6

صف 7

صف 8

صف 9

صف 10

صف 11

صف 12

صف 13

سینما مدرسه

سینما 1

سینما 2

سینما 3

سینما 4

سینما 5

اهدای کتاب به مناسبت شهادت شهید اندرزگو

اندرزگو2

اندرزگو 1

انتخابات انجمن اولیا و مربیان (1395/07/26)

اولیا 1

اولیا 2

اولیا 3

اولیا 4

اولیا 5

اولیا 6

اولیا 7

اولیا 8

اولیا 9

اولیا 10

اولیا 11

اولیا 12

اولیا 13

اولیا 14

اولیا 15

اولیا 16

اولیا 17

اولیا 18

اولیا 19

اولیا 20

اولیا 21

اولیا 22

اولیا 23

اولیا 24

اولیا 25

اولیا 26

مراسم عزاداری دهه محرم (1395/07/17)

محرم 1

محرم 2

محرم 3

محرم 4

محرم 5

محرم 6

محرم 7

محرم 8

محرم 9

محرم 10

محرم 11

محرم 12

محرم 13

محرم 14

محرم 15

محرم 16

محرم 17

محرم 18

محرم 19

محرم 20

محرم 21

محرم 22

محرم 23

محرم 24

محرم 25

محرم 26

محرم 27

محرم 28

محرم 29

محرم 30

محرم 31

محرم 32

محرم 33

محرم 34

محرم 35

محرم 36

محرم 37

محرم 38

محرم 39

محرم 40

محرم 41

محرم 42

محرم 43

محرم 44

محرم 45

محرم 46

محرم 47

محرم 48

محرم 49

محرم 50

محرم 51

محرم 52

محرم 53

محرم 54

محرم 55

محرم 56

محرم 57

محرم 58

محرم 59

جلسه معارفه اولیاء پایه دهم (1395/07/15)

معارفه 1

معارفه 2

معارفه 4

معارفه 5

معارفه 6

معارفه 7

معارفه 8

معارفه 9

معارفه 11

معارفه 12

معارفه 13

معارفه 15

معارفه 16

معارفه 18

معارفه 19

معارفه 20

معارفه 21

معارفه 22

معارفه 24

معارفه 25

معارفه 26

معارفه 27

معارفه 28

معارفه 29

معارفه 30

معارفه 31

مراسم زیارت عاشورا

زیارت 1

زیارت 2

زیارت 3

زیارت 4

زیارت 5

زیارت 6

زیارت 7

زیارت 8

زیارت 9

زیارت 10

بازگشایی فرزانگان پویا (1395/07/01)

بازگشایی 1

بازگشایی 2

بازگشایی 3

بازگشایی 4

بازگشایی 5

بازگشایی 6

بازگشایی 7

بازگشایی 8

بازگشایی 9

بازگشایی 10

بازگشایی 11

بازگشایی 12

بازگشایی 13

بازگشایی 14

بازگشایی 15

بازگشایی 16

بازگشایی 17

بازگشایی 18

بازگشایی 19

بازگشایی 20

بازگشایی 21

بازگشایی 22

بازگشایی 23

بازگشایی 24

بازگشایی 25

بازگشایی 26

بازگشایی 27

بازگشایی 28

بازگشایی 29

بازگشایی 30

بازگشایی 31

بازگشایی 32

بازگشایی 33

بازگشایی 34

بازگشایی 35

بازگشایی 36

بازگشایی 37

بازگشایی 38

بازگشایی 39

بازگشایی 40

بازگشایی 41

بازگشایی 42

بازگشایی 43

بازگشایی 44

بازگشایی 45

بازگشایی 46

بازگشایی 47

بازگشایی 48

بازگشایی 49

بازگشایی 50

بازگشایی 51

بازگشایی 52

بازگشایی 53

بازگشایی 54

بازگشایی 55

بازگشایی 56

بازگشایی 57

بازگشایی 58

بازگشایی 59

بازگشایی 60

بازگشایی 61

بازگشایی 62

بازگشایی 63

بازگشایی 64

بازگشایی 65

بازگشایی 66

بازگشایی 67

بازگشایی 68

بازگشایی 69

اردوی کارتینگ آزادی (1395/06/03)

کارتینگ 1

کارتینگ 2

کارتینگ 3

کارتینگ 4

کارتینگ 5

کارتینگ 6

کارتینگ 10

کارتینگ 11

کارتینگ 12

کارتینگ 13

کارتینگ 14

کارتینگ 15

کارتینگ 16

کارتینگ 17

کارتینگ 18

کارتینگ 19

کارتینگ 20

کارتینگ 21

کارتینگ 22

کارتینگ 23

کارتینگ 24

اردوی دهکده آبی پارس (1395/05/27)

پارس 1

پارس 2

پارس 3

پارس 4

پارس 5

پارس 6

پارس 7

پارس 8