افتخارات مدرسه

کسب استاندارد بین المللی IWA2:2007

کسب استاندارد بین المللی M4930112IL

کسب استاندارد بین المللی ISO 9001:2008

کسب عنوان مدرسه موفق

کسب تقدیر نامه آموزش و پرورش منطقه 5

کسب تقدیرنامه از مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5

کسب تقدیرنامه از مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5

کسب تقدیرنامه از مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5

کسب تقدیرنامه از رئیس آموزش و پرورش تهران

کسب تقدیرنامه از رئیس آموزش و پرورش تهران

کسب تقدیرنامه از مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران

کسب تقدیر نامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کسب تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

کسب تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

کسب تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

کسب تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

کسب تقدیرنامه از مدیر اجرایی بنیاد ICDL ایران

کسب مجوز مرکز آموزش و آزمون ICDL